Ars Metrica

Egy magyar rímszótár terve

A mag­yar szótári­roda­lommal foglalkozó értékezések gyakorta, már-már közhely-számba menően kiemel­nek két fogy­atékosságot. Ezek egyike az a tény, hogy hiányzik a régebbi szótárak rend­szeres felülv­iz­s­gálata, át­dol­gozása (a két­nyelvű szótárak e tek­in­tet­ben jobb megítélés alá esh­ettek), az első fris­sített egynyelvű általános szótár a Mag­yar ér­telmező kéziszótár 2003-ban Pusz­tai Fer­enc főszerkesztésében megjelent más­odik ki­adása volt. A másik megjegyzés arra szokott von­atkozni, hogy részben vagy egészben hiányoznak bizonyos spe­ciál­is szótári mű­fa­jok a mag­yar szótárpiacról. Az aláb­biak­ban egy ily­en hiány pótlására teszek javaslatot. Read more