Ars Metrica

Az 1536-os év verstörténeti vonatkozásai

0. Bevezetés

Hor­váth Iván az 1536-os évet – mind iroda­lom­szo­ci­oló­gi­ai, mind ver­störténeti szem­pont­ból – kiemelt jelentőségűnek tek­inti. „Eh­hez az évhez rög­zíthet­jük – írja – a mag­yar vers történetében a reneszán­sz és re­formá­ció kor­sza­kának kez­de­tét. Ugy­ana­kkor általában a más (egy­házi, iskolai, politikai) in­tézmények­től elsza­kadó, önálló, mag­yar nyelvű iroda­lom létre­hozásának első munkaterve is ide kel­tezhető: az erazmisták mozgalmának kez­de­teihez.” A kettős kor­sza­khatár kijelölését a szerző szer­int két mag­yar nyelvű verseskötet – egy erazmista és egy protestáns – megjelenése teszi in­dokolt­tá. Az erazmista Pesti Gábor erkölc­si tan­ulságot hor­dozó versekkel kísért Aeso­pus-fordítása (Eso­pus fab­ulái, mellyeket mas­tan újon­nan mag­yar nyelvre fordított Pesti Gábri­el), a protestáns az első, Gálszéc­si István által szerz­ett gyülekez­eti énekeskönyv (Kegyes énekekrűl és keresztyén hütrűl rövid könyvec­ske, Gálszéc­si Es­tván mester­tűl szereztetett). Read more